Wednesday, 13 May 2009

reinforcers - rafforzativi

她忙得很。máng de hěn.
 
...极了。  jí le. 

...得要命。 de yào mìng. 

...得要死。 de yào sǐ.


累  lèi

懒  lǎn

漂亮 piāo liàng beautiful

聪明 cōng míng intelligent

流利 liú lì fluent

胜任 shèng rèn competent

努力  nŭ lì  diligent


No comments:

Post a Comment