Tuesday, 24 March 2009

I live in ShanghaiZhao Feng Jia Yuan Xiao3qu1 he2 huan1jing

I live in Shanghai.
Wo3 zhu4 zai4 Shang4hai3.  (zhu pronunced like "giu" in Italian)
我住在上海。

I live in the Changning District, in the compound Zhao Feng Jia Yuan.
Wo3 zhu4 Chang1ning2 qu1, Zhao4 Feng1 Jia1 Yuan2 xiao3qu1.
我住长宁区, 小曲。

My apartment is situated next to the metro station Zhong Shan Park.
Wo3 jia1 zai1 Zhong1 Shan1 Gong1 Yuan2 di4tie3 zhan4 pang2bian1.
我家在中山公园地铁站旁边。

From the subway exit to the compound main entrance you need only 2 minutes walk. 
Cong2 di4tie3 chu1kou3 dao4 xiao3qu1 de da4men zhi3yao4 er2 feng1zhong1.
从地铁出口到小曲的大门只要五分钟。

I live in the building nr. 1, in the apartment 2101.
Wo3 zhu4 zai4 yi1 hao4 lou2, 2101 hao4 fan2jian1.
我住在一号楼, 2101 号翻建。

In the compound people are very friendly and the environment very good.
Zhe4li3 de ren hen3 you3hao3, huan1jing2 ye3 hen3 hao3.
这里的人很好,环境也很好。

The position of the compound is very convenient. There is a bank, a cinema, shops, restaurants, reading and exercise rooms.
Xiao3qu1 de wei4zhi hen3 fang1bian4. You3 yin2hang2 dian4ying3yuan4, chao1shi4, fan4dian4, yue4 lan3shi4, duo1 gong1nen2ting1.
小曲的位置很房遍。有银汉,电影院,潮湿, 饭店, 阅览室, 多公嫩听。

Xiao3qu1 de wei4zhi
The position of the compound

From here to the Shanghai city center with the taxi or subway you just need 20 minutes.
Cong2 zhe4li3 dao4 Shang4hai3 de cheng2shi4 zhong1xin1 zuo4 chu1zu1che1 haishi ditie ye3 zhi3yao4 20 fen1zhong1.

Shang4hai3 de sheng2huo4
上海的生活
Shanghai's life

I like to live in Shanghai. I got used to Shanghai's life.
wo xi3huan zhu zai Shanghai. Wo yijing xi2guan guo4 Shanghai de sheng1huo4.
我喜欢住在上海。 我已经习惯果上海的生活。

Ci2 xuan2 fu2 lie2 che1 (Maglev - Magnetively Levitated Train)
磁悬浮列车 

From Zhong Shan Gong Yuan to Shanghai international airport you need 45 minutes.
Cong2 Zhong1 Shan1 Gong1 Yuan2 dao4 Shang4hai3 de fei1 ji1 chang3 zhi3yao4 45 fen1zhong1.
从中山公园到上海的飞机场只要45 分钟。

First you take the subway to Longyan station, then you take the Maglev, finally you arrive to Pudong Airport.
Shou3xian cheng2 di4tie3 dao4 Long Yan zhan4, ran2hou4 cheng2 ci2 zuan2 fu2, zui4 hou4 wo3 dao4 Pudong fei1ji1 chang3.
首先成地铁到龙岩站, 然后成磁悬浮, 最后我到浦东飞机场。


2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. I speak english, chinese is difficult. 加油

    ReplyDelete